Castellano / Valencià
Quí som
Junta
Estatuts
FES-TE'N SOCI!

CAPÍTOL I. DENOMINACIÓ, DOMICILI, ÀMBIT, FINS I ACTIVITATSArticle 1. Denominació

Es constitueix l'associació anomenada APA ESCULTOR ORTELLS DE VILA-REAL que s'acull al que estableix el Decret 126/1986, de 20 d'octubre, del Govern Valencià, pel qual es regula la participació, funcions i atribucions de les confederacions, federacions i associacions de pares d'alumnes de centres docents no universitaris de la Comunitat Valenciana i el que disposa la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d'associació, i a l'empara del que disposa l'article 22 de la Constitució.

Article 2. Personalitat jurídica

L'associació, que no té ànim de lucre, té personalitat jurídica pròpia i capacitat plena d'obrar per a administrar i disposar dels seus béns i per al compliment dels seus fins.

Article 3. Domicili i àmbit d'actuació

El domicili de l'associació s'estableix a Vila-real (Castelló) i radica a l'avinguda de Francesc Tàrrega, s/n (en el mateix centre docent).

L'àmbit territorial d'acció previst per a l'associació se circumscriu al centre docent.

L'associació es podrà federar en l’àmbit local o en àmbits territorials més amplis d'acord amb el que disposa la legislació vigent.

L'associació es troba integrada en FAPA Castelló Penyagolosa.

Article 4. Fins

Constitueixen els fins d'aquesta associació:

Article 5. Activitats

Per al compliment dels fins enumerats en l'article anterior, es realitzaran les activitats següents:

 

CAPÍTOL II. ELS ASSOCIATSArticle 6. Capacitat

Podran ser membres de l'associació els pares, mares o representants legals dels alumnes que cursen estudis en el centre.

Hauran de presentar una sol·licitud per escrit a l'òrgan de representació, i aquest resoldrà en la primera reunió que celebre; si el sol·licitant s'ajusta a les condicions exigides en els estatuts, l'òrgan de representació no li podrà denegar l'admissió.

La condició d'associat és intransferible.

El sol·licitant en el moment de ser admés com a soci constarà com assabentat d'aquests estatuts.

Article 7. Drets dels associats

Els drets que corresponen a associats són els següents:

Article 8. Deures dels associats

Els deures dels membres de l'associació són:

Article 9. Causes de baixa

Són causa de baixa en l'associació:

Article 10. Règim sancionador

La separació de l'associació dels associats per motiu de sanció tindrà lloc quan cometen actes que els facen indignes de continuar pertanyent-hi. Es presumirà que hi ha aquest tipus d'actes:

En qualsevol cas per a acordar la separació per part de l'òrgan de govern, serà necessària la tramitació d'un expedient disciplinari que contemple l'audiència de l'associat afectat.

 

CAPÍTOL III. L'ÒRGAN DE GOVERNArticle 11. L'Assemblea General

L'Assemblea General és l'òrgan suprem de govern de l'associació, integrat per tots els associats per dret propi irrenunciable i en igualtat absoluta, que adopta els seus acords pel principi majoritari o de democràcia interna.

Tots els membres quedaran subjectes als acords de l'Assemblea General, fins i tot els absents, els dissidents i els que encara estant presents s'hagen abstingut de votar.

Article 12. Reunions de l'Assemblea

L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària com a mínim una vegada a l'any, dins del primer trimestre de l'exercici escolar.

L'Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari sempre que siga necessari, a requeriment de l'òrgan de representació o bé, quan ho sol·liciten un nombre de membres de l'associació que represente, com a mínim, un deu per cent de la totalitat, i es convocarà preceptivament en un termini de quinze dies.

Article 13. Convocatòria de les assemblees

Les convocatòries de les assemblees generals, tant ordinàries com extraordinàries es faran per escrit i es notificaran a les persones interessades per mediació dels alumnes del centre. Els anuncis de la convocatòria es col·locaran en el tauler d'anuncis de l'APA en el mateix recinte del centre docent amb una anticipació de deu dies com a mínim. La convocatòria indicarà el dia, l'hora i el lloc de la reunió, així com també l'ordre del dia.

El president i el secretari d’aquesta seran els mateixos que els de l'APA.

El secretari redactarà l'acta de cada reunió que reflectirà un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s'hagen adoptat i el resultat numèric de les votacions. Al començament de cada reunió de l'Assemblea General es llegirà l'acta de la sessió anterior a fi que s'aprove o no.

Article 14. Competències i validesa dels acords

L'Assemblea quedarà constituïda vàlidament en primera convocatòria amb l'assistència d'un mínim d'un terç dels associats presents o representats; i en segona convocatòria amb 3 assistents com a mínim (president o vicepresident, secretari i un soci). La segona convocatòria s'haurà de celebrar mitja hora després que la primera i en el mateix lloc.
En les reunions de l'Assemblea General correspon un vot a cada membre de l'associació.

Són competència de l'Assemblea General:

              Adoptar els acords referents a:

Els acords es prendran per majoria simple, la meitat més un, dels associats presents o representats. No obstant això, requeriran majoria qualificada de dos terços dels associats presents o representats, els acords relatius per a la dissolució de l'associació, modificació dels estatuts, disposició o alienació de béns i remuneració dels membres de l'òrgan de representació, sempre que s'haja convocat específicament amb tal objecte l'assemblea corresponent.

 

CAPÍTOL IV. L'ÒRGAN DE REPRESENTACIÓ

 

Article 15. Composició de l'òrgan de representació

L'òrgan de representació s’anomena Junta Directiva i està formada per:

- President/a
- Vicepresident/a
- Secretari/ària
- Tresorer/a
- Vocals que es determinen

L'elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per sufragi lliure i secret dels membres de l'Assemblea General. Les candidatures seran obertes, és a dir, qualsevol membre podrà presentar-se i seran requisits imprescindibles: ser major d'edat, estar en ple ús dels drets civils i no estar sotmés en els motius d'incompatibilitat establerts en la legislació vigent i en aquests estatuts.

Els membres de la Junta Directiva triats per l'Assemblea General es reuniran en el termini de quinze dies, per a proveir els càrrecs de president/a, vicepresident/a, secretari/ària, tresorer/a i la resta vocals.

Els càrrecs de president/a, secretari/ària i tresorer/a han de recaure en persones diferents.

L'exercici dels càrrecs serà gratuït.

Article 16. Duració de la Junta Directiva

Els membres de la Junta Directiva exerciran el càrrec durant un període de dos anys, i podran ser reelegits consecutivament.

El cessament en el càrrec abans d'extingir-se el terme reglamentari podrà deure's a:

 

Les vacants que es produesquen en la Junta Directiva es podran cobrir provisionalment per qualsevol dels seus associats, fins a ser ratificats en la primera Assemblea General que se celebre.

Article 17. Competències de la Junta Directiva

La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

Article 18. Reunions de la Junta Directiva

La Junta Directiva, convocada prèviament pel president o per la persona que el substituesca, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decidesquen, que en tot cas no podrà ser superior a dos mesos.

Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoque amb aquest caràcter el president o bé si ho sol·licita un terç dels components, i es convocarà preceptivament en un termini de quinze dies.

La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda amb convocatòria prèvia i un quòrum de la meitat més un dels seus membres.

Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquen, podran excusar la seua assistència per causes justificades. En tot cas, serà necessària l'assistència del president i del secretari o de les persones que els substituesquen.

En la Junta Directiva es prendran els acords per majoria simple de vots dels assistents. En cas d'empat, el vot del president serà de qualitat.

Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d'actes. En iniciar-se cada reunió, es llegirà l'acta de la sessió anterior perquè s'aprove o es rectifique.

Article 19. President/a

El president/a de l'associació també serà president/a de la Junta Directiva.

Són pròpies del president/a les funcions següents:

Al president/a el substituirà, en cas d'absència o malaltia, el vicepresident/a o el/la vocal de més edat de la Junta Directiva.

Article 20. Tresorer/a

El tresorer/a tindrà com a funció la custòdia i el control dels recursos de l'associació, així com l'elaboració del pressupost, el balanç i la liquidació de comptes, a fi de sotmetre'ls a la Junta Directiva, segons determina l'article 17 d'aquests estatuts. Firmarà els rebuts, quotes i altres documents de tresoreria. Pagarà les factures aprovades per la Junta Directiva, les quals hauran de ser visades prèviament pel president/a.

Article 21. Secretari/ària

El secretari/ària ha de custodiar la documentació de l'associació, redactar i firmar les actes de les reunions de l'Assemblea General com les de la Junta Directiva, redactar i autoritzar les certificacions que calga alliberar, així com tenir actualitzada la relació dels associats.

Article 22. Vocals

Els/les vocals tindran les obligacions pròpies del seu càrrec com a membres de la Junta Directiva, i així com les que nasquen de les delegacions o comissions de treball que la Junta Directiva els encomane.

 

CAPÍTOL V. EL RÈGIM ECONÒMICArticle 23. Patrimoni inicial i recursos econòmics

L'associació haurà de portar la seua comptabilitat d'acord amb les normes específiques que li siguen d'aplicació, segons la legislació vigent.
El patrimoni inicial d'aquesta associació està valorat en zero euros.

El pressupost anual serà aprovat cada any en l'Assemblea General ordinària.

Els recursos econòmics de l'associació es nodriran de:

Article 24. Benefici de les activitats

Els beneficis obtinguts derivats de l'exercici d'activitats econòmiques, incloses les prestacions de serveis, es destinaran exclusivament al compliment dels fins de l'associació, sense que càpia en cap cas el seu repartiment entre els associats ni entre els seus cònjuges o persones que convisquen amb aquells amb anàloga relació d'afectivitat, ni entre els seus parents, ni la seua cessió gratuïta a persones físiques o jurídiques amb interés lucratiu.

Article 25. Quotes

Tots els membres de l'associació tenen obligació de sostenir econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determine l'Assemblea General a proposta de l'òrgan de representació.

L'Assemblea General podrà establir quotes d'ingrés, quotes periòdiques mensuals i quotes extraordinàries.

 

Article 26. Disposició de fons

En els comptes corrents o llibretes d'estalvis obertes en establiments de crèdit, han de figurar la firma del president, del tresorer i del secretari.

Per a poder disposar de fons, serà suficient dues firmes, de les quals, una serà necessàriament la del tresorer o bé la del president.

 

CAPÍTOL VI. DISSOLUCIÓ DE L'ASSOCIACIÓArticle 27. Causes de dissolució i lliurament del romanent

L'associació podrà ser dissolta:

Article 28. Liquidació

La dissolució de l'associació obri el període de liquidació, fins al final del qual l'entitat conservarà la seua entitat jurídica.

Els membres de la Junta Directiva en el moment de la dissolució es converteixen en liquidadors, llevat que l'Assemblea General designe a altres, o bé els que el jutge, si escau, decidesca.

Correspon als liquidadors:

En cas d'insolvència de l'associació, la Junta Directiva o, si escau, els liquidadors han de promoure immediatament l'oportú procediment concursal davant del jutge competent.

El romanent net que resulte de la liquidació s'alliberarà directament a aquella entitat sense ànim de lucre dedicada a la realització de fins educatius, segons designe l'Assemblea General.

Els associats no responen personalment dels deutes de l'associació.

Els membres o titulars dels òrgans de govern i representació, i les altres persones que obren en nom i representació de l'associació, respondran davant d'aquesta, davant dels associats i davant de tercers pels danys causats i els deutes contrets per actes dolosos, culpables o negligents.

 

CAPÍTOL VII. RESOLUCIÓ EXTRAJUDICIAL DE CONFLICTES

Article 29. Resolució extrajudicial de conflictes

Les qüestions litigioses que puguen sorgir amb motiu de les actuacions desenvolupades o de les decisions adoptades en el si de l'associació, es resoldran mitjançant arbitratge, a través d'un procediment ajustat a allò que disposa la Llei 36/1988 de 5 de desembre, d'arbitratge, i amb subjecció, en tot cas, als principis essencials d'audiència, contradicció i igualtat entre les parts.

Vila-real, 8 d'octubre de 2003